Źródła zapłonu

Najczęściej występujące źródła zapłonu (wg normy PN-EN 1127-1) :

 • Gorące powierzchnie – do zapłonu może dojść w wyniku zetknięcia atmosfery wybuchowej z gorącą powierzchnią – np. grzejniki, suszarki, wężownice grzewcze oraz części ruchome w łożyskach, dławnicach – w przypadku braku wystarczającego smarowania.
 • Płomienie, gorące gazy i cząstki – gorące gazy i cząstki oraz płomienie mogą zapalić atmosferę wybuchową. Przykładem efektywnego źródła zapłonu są powstające podczas spawania lub cięcia krople stopionego metalu.
 • Iskry mechaniczne – uderzenia mechaniczne, tarcie i ścieranie – w wyniku tych działań może dojść do oddzielenia od ciał stałych cząstek o wysokiej temperaturze i energii. Takie cząstki mogą spowodować tlenie, a także zapalać atmosferę wybuchową.
 • Urządzenia elektryczne – efektywnym źródłem zapłonu mogą być iskry elektryczne i gorące powierzchnie, które mogą być spowodowane np. w czasie włączania i wyłączanie obwodów elektrycznych, poprzez poluzowania połączenia, poprzez przeciążenia, zwarcia.
 • Prądy błądzące – występujące w systemach przewodów elektrycznych – prądy powrotne w systemach elektroenergetycznych, następstwa zwarcia poprzez uszkodzenia instalacji elektrycznej, uderzenia pioruna.
 • Elektryczność statyczna – wyładowania elektryczności statycznej, które spowodują zapłon atmosfery wybuchowej. Przykładami mogą być rozładowania naładowanych izolowanych części przewodzących, które wytwarzają iskry zapalające.
 • Wyładowania atmosferyczne – jeżeli dojdzie do uderzenia pioruna, w miejscu gdzie występuje atmosfera wybuchowa.

Do źródeł zapłonu atmosfery wybuchowej należą także:

 • Fale elektromagnetyczne o częstotliwości w zakresie 104 – 3 x 1015 Hz – nadajniki radiowe, przemysłowe, promieniowanie laserowe
 • Promieniowanie jonizujące – lampy rentgenowskie, substancje radioaktywne.
 • Fale ultradźwiękowe – przetwornik elektroakustyczny
 • Sprężanie adiabatyczne i fale uderzeniowe
 • Reakcje egzotermiczne.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?

Pożar i wybuch w środowisku przemysłowym to bardzo często dwa zależne od siebie zjawiska. Choć każde z nich może powstawać oddzielnie, stwarzając poważne zagrożenie bezpieczeństwa, to w kombinacji sprawiają, że skutki ich wystąpienia w zakładzie przemysłowym mogą być katastrofalne. Dlatego świadomość potencjalnych zagrożeń to podstawa do wdrażania profilaktyki przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Czytaj dalej „Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?”

Wybuch pyłu węglowego

Pył węglowy

Wybuch pyłu węglowego odbywa się w warunkach laboratoryjnych i prowadzony jest przez wykwalifikowanych ekspertów. Testy realizowane są zawsze na konkretnej próbce pyłu pobieranej ze wskazanego obszaru procesowego instalacji przemysłowej. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda proces badania pyłów na przykładzie pyłu węglowego.

Czytaj dalej „Wybuch pyłu węglowego”

Przygotowanie do badań

Laboratorium Corona Serwis

Badanie laboratoryjne polegające na oznaczeniu parametrów wybuchowości i zapalności pyłów jest podstawową czynnością, która pozwoli określić skalę zagrożenia wybuchowego na wskazanym obszarze instalacji przemysłowej. Procesy technologiczne na zakładach generują powstawanie pyłów, poprzez np. szlifowanie, mielenie, przesiewanie itp. Unoszące się w powietrzu lub osadzające się na maszynach pyły znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia wybuchowego. Dlatego aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów przemysłowych konieczne jest prawidłowe określenie właściwości wybuchowych tych pyłów.

Dodatkowo zachęcamy również do zapoznania się z szczegółowym opisem badania wybuchowości pyłów przeprowadzanym przez nasz zespół oraz do przeczytania o naszej realizacji dla klienta – badanie wybuchowości pyłów na przykładzie pyłu węglowego