background

CASE STUDY- od czego zacząć skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem zakładu przetwarzania odpadów?

Zakład przetwarzania odpadów zgłosił się do CORONA z zadaniem stworzenia kompleksowej dokumentacji - OZW oraz ORW. Przeczytaj jak pomogliśmy.

Każdy zakład przetwarzania odpadów stanowi ważny element w zwalczaniu nadmiernej ilości śmieci na składowiskach.  W związku z ich przetwarzaniem, może dochodzić do powstawania atmosfery wybuchowej. Co za tym idzie – tworzy się potencjalne zagrożenie pożaru czy wybuchu. Jeden z naszych klientów zgłosił się do nas z zadaniem stworzenia kompleksowej Oceny Zagrożenia Wybuchem oraz Oceny Ryzyka Wybuchu. Dlaczego wykonanie tej dokumentacji jest pierwszym krokiem w skutecznym zabezpieczeniu zakładu?

Z jakim problemem mierzył się nasz klient?

Firma naszego klienta zajmuję się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska. Część zakładu w jednej z lokalizacji uległa spaleniu. Doszło tam do niekontrolowanego incydentu pożarowego. W związku z tym w ramach odbudowywanej nowej części zakładu, niezbędne było wykonanie dokumentacji przeciwwybuchowej –  Oceny Zagrożenia Wybuchem i Oceny Ryzyka Wybuchu.

Jaka była podstawa prawna do sporządzenia powyższej dokumentacji?

Opracowanie ww. dokumentacji jest wymagane w celu identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń, ich eliminacji lub kontroli i odbywa się z uwzględnieniem Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931)

Na czym polegało zadanie inżynierów CORONA?

Naszym zadaniem w pierwszej kolejności było opracowanie dwóch dokumentów – Oceny Zagrożenia Wybuchem oraz Oceny Ryzyka Wybuchu. Następnie konieczne było graficzne wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem dla obszaru planowanej inwestycji z uwzględnieniem odbudowy części zakładu. Nasi eksperci w ramach zadania prowadzili doradztwo techniczne. Obszar doradztwa objął m.in. zabezpieczenia przeciwpożarowe, w które zakład przetwarzania odpadów miał planowo być doposażony. Inżynierowie ocenili rodzaj, zakres, spójność systemów przeciwpożarowych. Należały do niech m.in. instalacje tryskaczowe, działka i kurtyny wodne czy systemy wykrywania i gaszenia iskier. 

Aby prawidłowo przeanalizować stosowaną w zakładzie technologię przetwarzania odpadów, konieczne było przede wszystkim zapoznanie się z następującymi informacjami:
– opis procesu technologicznego,
– rysunki, schematy instalacji z kompletnym opisem,
– lista urządzeń i systemów ochronnych w wykonaniu Ex (wraz z odpowiednimi certyfikatami),
– parametry zapalności i wybuchowości substancji, stwarzających potencjalne zagrożenie wybuchem (przetwarzane surowce, pyły),
– prędkość przepływu powietrza w miejscach potencjalnej emisji substancji, stwarzających zagrożenie wybuchem.

Realizacja i rozwiązanie

Nasi eksperci przeprowadzili analizę dokumentacji oraz podstaw prawnych w celu stworzenia dokumentu ORW oraz OZW. Co istotne, jednocześnie prowadzili doradztwo techniczne z zakresu przeciwpożarowego.

Zakład przetwarzania odpadów to miejsce charakteryzujące się możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej na linii technologicznej. Mając na uwadze duże ryzyko wystąpienia pożaru i nagromadzenia urządzeń do produkcji różnego rodzaju paliwa z odpadów, opracowano dodatkowo Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Klient potrzebował również wsparcia w procesie doboru urządzeń, które nie są ujęte w rozporządzeniu (Dz.U. 2020 poz. 296) i nie są obligatoryjne, ale znacząco wpływają na minimalizację negatywnych skutków incydentów pożarowych/wybuchowych.

Inżynierowie CORONA Serwis zapoznali się z wymienioną wcześniej dokumentacją wymaganą do sporządzenia ORW czy OZW. Jednocześnie przeprowadzili prace związane z analizą schematów. W ramach zadania odbyło się spotkanie techniczne, na którym dokonano m.in. weryfikacji stref zagrożonych wybuchem oraz zabezpieczeń.

Efekt końcowy

Wykonanie dokumentacji zarówno opisowej, jak i graficznej zawierające wymagane przepisami informacje oraz rekomendacje inżynierów CORONA Serwis nastąpiło w ciągu 1 tygodnia od zakończenia spotkania technicznego.

Należy wspomnieć, że wykonana dokumentacja została opracowana w bardzo wczesnej fazie projektowej odbudowywanej części zakładu. Jednocześnie stanowiła załącznik do projektu budowlanego dla inwestycji. Dzięki czemu wszystkie zalecenia mogły być wprowadzane już na etapie budowy.

Opracowane dokumenty pomogły wyeliminować ewentualne niejasności projektowe i pomóc w decyzji o zakupie odpowiednich zabezpieczeń dla instalacji.

Napisz do nas