background

Audyt ATEX

Oferujemy usługi doradztwa technicznego jako duże ułatwienie dla użytkowników czy projektantów instalacji. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Doradztwo techniczne i audyty ATEX

Usługa doradztwa technicznego to bardzo duże ułatwienie dla użytkowników czy projektantów instalacji. Nasi doradcy, specjaliści w dziedzinie ATEX, pomogą m.in. określić jakie substancje i w jakich warunkach mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wskażą dla jakich obszarów należy przeprowadzić klasyfikację stref zagrożenia wybuchem, a także podpowiedzą jak ograniczać zasięg/łagodzić klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Korzystanie z doradztwa technicznego to szersze spojrzenie na problem, znacznie ułatwiające podjęcie decyzji jakie środki prewencyjne czy ochronne zastosować i jak zabezpieczyć dane układy czy urządzenia przed skutkami wybuchu.

Audyt ATEX to oferta skierowana przede wszystkim do pracodawców. To oni prawnie odpowiadają za bezpieczeństwo przeciwwybuchowe na terenie zakładu, dlatego niezbędna jest im obiektywna ocena bieżącej sytuacji. Zakres audytów ATEX jest bardzo szeroki. W zależności od konkretnych potrzeb przeprowadza się m.in.:

  • Ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładzie (określane są wady i nieprawidłowości w zastosowanych rozwiązaniach).
  • Weryfikację i ocenę poprawności doboru urządzeń i systemów ochronnych (dotyczy wyposażenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex) stosowanych w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem
  • Ocenę posiadanej dokumentacji (przede wszystkim posiadania kompletu dokumentów z zakresu ochrony przeciwwybuchowej)

Po przeprowadzonym audycie ATEX sporządzany jest pisemny raport. Stanowi on podsumowanie z wykonanego zakresu prac. Przedstawia proponowane rozwiązania dla stosowania odpowiednich środków technicznych/organizacyjnych.

Zabezpieczenia ATEX

„Projekt zabezpieczenia” może być jedna z części dokumentacji zakresu Bezpieczeństwa Procesowego objętego Dyrektywa Atex. To przede wszystkim dobre uzupełnienie takich dokumentów, jak Ocena Ryzyka Wybuchu czy DZPW. Polskie przepisy wprowadzają obowiązek klasyfikowania obiektów i przestrzeni pod względem zagrożenia wybuchem. Przepisy to regulujące po raz pierwszy wprowadzone zostały 28 lipca 2003 r. (Dyrektywa (94/9/WE) oraz 29 maja 2003 r. (Dyrektywa (99/92/WE).

Obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie są:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931),
  • Dyrektywa 99/92/WE
    Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817),
  • Dyrektywa 2014/34/UE (dawniej 94/9/WE)
    Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817),

Powyższe rozporządzenia należy stosować przy uwzględnieniu innych specjalistycznych przepisów, a także odpowiednich norm zharmonizowanych i standardów technicznych.

Napisz do nas