background

Ocena ryzyka wybuchu

Oferujemy sporządzenie oceny ryzyka wybuchu, w którym zawarte są zagrożenia występujące w instalacji procesowej. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Czym jest ocena ryzyka wybuchu?

Ocena Ryzyka Wybuchu to dokument, w którym zawarte są zagrożenia występujące w instalacji procesowej. Określa ich rodzaj oraz zasięg stref zagrożonych wybuchem, co związane jest z występowaniem w zakładzie palnych i wybuchowych substancji (pyłów, cieczy, gazów, itd.). Zawiera również propozycje, co należy zrobić, aby zminimalizować możliwość występowania potencjalnych zagrożeń, w tym uaktywniania się źródeł zapłonu.

Poprawnie skonstruowana Ocena Ryzyka Wybuchu analizuje scenariusze awaryjne i proponuje możliwości zabezpieczenia instalacji przed skutkami wybuchu. Taką ocenę powinno się realizować w momencie projektowania instalacji oraz w momencie jej budowy/uruchomienia.

Przedstawiona analiza obejmuje m.in. eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania, prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych w określonych miejscach, prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Co zyskujesz posiadając Ocenę Ryzyka Wybuchu?

Przede wszystkim posiadając Ocenę Ryzyka Wybuchu możesz podjąć decyzję o tym, jaką koncepcję ochrony przeciwwybuchowej zastosować. Jednak wprowadzając tę koncepcję należy pamiętać, że przede wszystkim jej celem powinno być zapobieganie i ograniczanie możliwości tworzenia atmosfer wybuchowych, zapobieganie lub ograniczanie możliwości wystąpienia zapłonu atmosfer wybuchowych oraz ograniczanie szkodliwych efektów wybuchów, w tym także przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu.

Ocenę Ryzyka Wybuchu należy aktualizować na bieżąco, przy każdej istotnej zmianie, mogącej wpłynąć na wynik oceny ryzyka.

W analizie i ocenie należy uwzględnić m.in.:

 • eksploatowane instalacje
 • używane substancje i mieszaniny
 • zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania
 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych w określonych miejscach
 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
 • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu

Ostateczne wyniki Oceny Ryzyka Wybuchu są absolutną podstawą przy podejmowaniu decyzji o tym, jaką koncepcję ochrony przeciwwybuchowej przyjąć.

Ocena ryzyka wybuchu – nasza oferta

Dokument sporządzamy w oparciu o wymagania określone w rozporządzeniu ministra w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Zakres naszych prac obejmuje m.in.:

 • określenie celu analizy
 • określenie przeznaczenia instalacji
 • sporządzenie opisu instalacji
 • własności surowców
 • identyfikacja zagrożeń (zapalnych i wybuchowych)
 • określenie prawdopodobieństwa występowania atmosfery wybuchowej
 • identyfikację źródeł zapłonu
  • gorące powierzchnie
  • płomień i gorące gazy (w tym rozgrzane cząstki)
  • iskry mechaniczne
  • iskry mechaniczne
  • wyładowania elektrostatyczne
  • pozostałe źródła zapłonu
 • oszacowanie ryzyka
 • ocena ryzyka
 • analiza możliwości obniżenia ryzyka
 • podsumowanie
 • wykaz cytowanych przepisów

Obowiązek prawny

To, że obowiązek dokonania takiej oceny spoczywa na pracodawcy określają przepisy. Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Organem administracji publicznej weryfikującym wykonanie i poprawność oceny ryzyka wybuchu jest właściwy miejscowo Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy.

Napisz do nas