Badanie pyłów

Oferujemy badanie wybuchowości pyłów przemysłowych, sprawdzamy parametry zapalności i wybuchowości na zakładach. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Przygotowanie do badań

Laboratorium Corona Serwis

Badanie laboratoryjne polegające na oznaczeniu parametrów wybuchowości i zapalności pyłów jest podstawową czynnością, która pozwoli określić skalę zagrożenia wybuchowego na wskazanym obszarze instalacji przemysłowej. Procesy technologiczne na zakładach generują powstawanie pyłów, poprzez np. szlifowanie, mielenie, przesiewanie itp. Unoszące się w powietrzu lub osadzające się na maszynach pyły znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia wybuchowego. Dlatego aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów przemysłowych konieczne jest prawidłowe określenie właściwości wybuchowych tych pyłów.

Jakie pyły można przebadać w laboratorium?

Badanie parametrów wybuchowości pyłów jest pierwszym krokiem w określeniu bezpieczeństwa wybuchowego zakładu i dobraniu odpowiednich środków zabezpieczających. W laboratorium CORONA Serwis do najczęściej badanych pyłów należą m.in.:

Pył aluminium

Pył aluminium powstaje najczęściej w wyniku obróbki tego metalu. Występuje m.in. w branży metalurgicznej i spawalnictwie. Samo sproszkowane aluminium wykorzystywane jest do produkcji np. fajerwerków czy określonych urządzeń elektronicznych. Zawarte jest także w wielu farbach i uszczelniaczach. Pył aluminium jest wybuchowy i palny. W przypadku zmieszania się proszku z tlenem może powodować wybuch. Z kolei, gdy dojdzie do jego kontaktu z wodą, kwasem lub zasadą, może powstać wodór o wysokim stopniu palności. Ponadto do jego palności i wybuchowości może dojść przez reakcję z azotanami, siarczanami czy innymi utleniaczami.

Pył węglowy

Mimo że pył węglowy najczęściej kojarzy się z kopalniami, tak naprawdę jego palność i wybuchowość stanowi zagrożenie w każdym zakładzie, gdzie przetwarza się i wykorzystuje węgiel. Z tym surowcem najczęściej do czynienia mamy m.in. w przemyśle energetycznym opartym o węgiel czy branży cementowej. Do zaistnienia wybuchu tego pyłu konieczna jest jego obecność w odpowiednim stężeniu, czynnik aerodynamiczny pozwalający na wzbicie osadzonego pyłu w powietrze oraz źródło zapłonu o odpowiedniej temperaturze.

Pył drzewny

Pod względem wybuchowości pył drzewny to jeden z groźniejszych pyłów. Im drobniejsze cząsteczki, tym potencjał palności/wybuchowości jest większy. Najczęściej powstaje podczas mechanicznej obróbki drewna – w tym na przykład przy stanowiskach szlifierskich, pilarkach tarczowych czy tokarkach. Źródłem zapłonu w tym przypadku mogą być oprócz otwartego ognia, zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna czy chociażby rozgrzane do odpowiedniej temperatury elementy maszyn.

Pył cynkowy

Pył cynkowy jest wysoce łatwopalny. Należy go trzymać z daleka od mocnych zasad, kwasów siarki, a także wody, z którymi wchodzi w reakcje. Jest bardzo wrażliwy na ciepło i niestabilny w wilgotnym i ciepłym powietrzu. Bardzo często wykorzystywany przy produkcji baterii alkalicznych jest też składnikiem proszków lutowniczych czy farb.

Pył kukurydziany

Pył kukurydziany najczęściej spotykany w przemyśle spożywczym. Posiada umiarkowany czas zapłonu, ale w trakcie jego spalania generowana jest znaczna ilość ciepła. Pył powstały w wyniku przetwarzania kukurydzy należy często usuwać z miejsc newralgicznych, jak podajniki materiału zmielonego na powierzchniach, na których zalega.

Pył polietylenu (PE)

Polietylen najczęściej wykorzystywany jest w szeroko-pojętej branży tworzyw sztucznych. Jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem może spowodować wybuch.

Pył RDF

Spotykany jest w zakładach przetwarzania odpadów przemysłowych i komunalnych produkujących paliwo alternatywne. RDF (ang. Refuse Derived Fuel) to materiał opałowy w postaci złoża odpadów stałych, pochodzących z różnych źródeł. Odpady te są poddawane specjalnym procesom segregacji, sortowania i obróbce, w wyniku czego otrzymuje się materiał o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych, który może być wykorzystany jako paliwo do różnych procesów przemysłowych. Wybuch pyłu paliwa alternatywnego RDF jest realnym zagrożeniem związanym z produkcją, magazynowaniem i transportem tego materiału. Przyczyną wybuchu pyłu paliwa alternatywnego RDF jest proces zapłonu pyłu w powietrzu, podczas którego pochłanianie energii przez cząstki pyłu powoduje nagłe wzrosty temperatury i ciśnienia, co może prowadzić do wybuchu.

Pył odpadów komunalnych

Drobny pył powstający podczas gromadzenia i przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady komunalne mogą zawierać różne rodzaje materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, papier, drewno, metal, szkło, organiczne substancje, a także inne substancje chemiczne. Pył odpadów komunalnych może zawierać substancje łatwopalne, takie jak metanol czy substancje organiczne, które są podatne na samozapłon i mogą powodować wybuchy.

To nie wszystko. Masz pytania dotyczące innych pyłów? Koniecznie do nas napisz. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym opisem badania wybuchowości pyłów przeprowadzanym przez nasz Zespół oraz do przeczytania o jednej z naszych realizacji – badanie wybuchowości pyłów na przykładzie pyłu węglowego

Test wybuchu pyłu

W celu wyeliminowania lub ograniczenia powstawania pyłowej atmosfery wybuchowej konieczne jest poznanie parametrów i właściwości wybuchowych oraz palnych pyłów, z którymi mamy do czynienia w danym środowisku pracy. Testy te mogą zostać wykonane rożnymi metodami, najbardziej preferowaną i dedykowaną jest test w rurze Hartmanna z użyciem iskry lub gorącej spirali.

Maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax oraz wskaźnik wybuchowości pyłu Kst

Badanie to polega na serii testów w sferycznym zbiorniku. Parametry Pmax i Kst wykonywane są przez wprowadzanie do komory badawczej kolejnych stężeń pyłu z powietrzem. Testy prowadzi się do momentu oznaczenia wartości maksymalnych tych parametrów.

Dolna granica wybuchowości pyłu DGW

Mieszanina pyłowo-powietrzna jest wybuchowa po osiągnięciu odpowiedniego stężenia. Oznaczenie dolnej granicy DGW następuje po serii testów w komorze sferycznej. W większości przypadków mieści się w granicy 20-60g/m³. W odniesieniu do pyłów nie wyznacza się górnej granicy wybuchowości.

Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu MTZo

MTZo oznacza najniższą temperaturę gorącej wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu znajdującym się wewnątrz pieca. Do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu stosuje się piec rurowy znany jako piec Godberta-Greenwalda.

Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu MTZw

Oznacza najniższą temperaturę gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości. Standardowo normy sugerują wykonywanie oznaczeń dla warstwy pyłu o grubości 5 mm.

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MEZ

MEZ - oznacza najmniejszą energię elektryczną nagromadzoną w kondensatorze, która w trakcie jego rozładowania jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najbardziej zapalnej mieszaniny określonego pyłu w określonych warunkach badania.

Temperatura samozapalenia nagromadzeń pyłu Tsi

Badanie polega na serii testów mających pokazać, w jakiej temperaturze może dojść do samozapalenia. Skłonność do samozapalenia nagromadzeń pyłu wyznacza się według normy PN-EN 15188:2009

Graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST

GST to najwyższe stężenie tlenu w mieszaninie pyłu z powietrzem oraz obojętnym gazem, w których wybuch pyłu nie może się zdarzyć.

banner
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Dbanie o bezpieczeństwo innych to bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego do wszelkie powierzone nam zadania realizujemy dbając o każdy szczegół. Napisz do nas i zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.


DANE GRUPY CORONA

CORONA Serwis Sp. z o.o. s.k.
ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
NIP: 634-283-65-90
REGON: 360958336
KRS: 0000546948

CORONA Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 3b/55
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-051-47-17

CORONA Serwis Tomasz Jobczyk
ul. Johna Baildona, 16/27
40-115 Katowice
NIP: 634-232-06-62

Napisz do nas

Wypełnij krótki formularz kontaktowy i opisz swój problem. Nasi eksperci najszybciej jak to możliwe skontaktują się z Tobą.