background

CASE STUDY- skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem układu odpylania – przemysł olejarski

Jeden z producentów branży olejarskiej, po modernizacji instalacji, potrzebował nowy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Jak pomogliśmy?

fabryka

Przemysł olejarski to gałąź przemysłu zajmująca się produkcją olejów roślinnych i zwierzęcych, a także produktów pochodnych, takich jak margaryny czy tłuszcze do smażenia. Proces produkcji oleju zwykle rozpoczyna się od surowego materiału – mogą to być nasiona, owoce lub orzechy oleiste. Następnie surowiec jest oczyszczany, suszony i mielony na proszek. Proszek jest następnie poddawany procesowi ekstrakcji oleju, który jest z kolei rafinowany. Dzięki temu, możliwe jest pozbycie się zanieczyszczeń i usuwane są szkodliwe substancje. Podczas takiej produkcji wytwarza się duże ilości pyłu, przez co linie produkcyjne koniecznie są odpylane za pomocą filtrów. Dlatego też aparatura odpylająca powinna bezwzględnie posiadać odpowiednie zabezpieczenia w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchem.

Z jakim problemem mierzył się nasz klient?

Firma naszego klienta zajmuje się przetwarzaniem płodów rolnych na olej roślinny. W wyniku modernizacji  zakładu, wymieniono układy odpylania.  Dlatego konieczne stało się sporządzenie odpowiednich dokumentów. W związku z projektowanymi zmianami na instalacji dokonano analizy i wykonano Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Na czym polegało zadanie inżynierów CORONA?

Nasi eksperci stanęli przed zadaniem opracowania Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem. Tym razem operat musiał zawierać analizę zastosowanych urządzeń odpylających. Zgodnie z założeniem, filtry musiały zostać przeanalizowane w związku z występowaniem pyłu wybuchowego wewnątrz układów odpylających. Co warte odnotowania, pył taki zawiera substancje organiczne, takie jak oleje, białka, woski i inne składniki. Może także zawierać pestycydy lub inne substancje chemiczne stosowane w uprawach zboża.

Analiza układów odpylania polegała na sprawdzeniu odpowiedniego doboru elementów zabezpieczających filtry. Ponadto, nasi specjaliści podjęli się sprawdzenia certyfikatów i dokumentacji technicznej urządzeń. Następnie stanęli przed zadaniem obliczenia doboru paneli odciążających. Wszystkie zalecenia starannie wypisano w dokumencie.

Realizacja i rozwiązanie

W tym przypadku jednym z kluczowych zadań była analiza układu odpylania pod kątem zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa procesu. W celu oceny zabezpieczeń przeciwwybuchowych w układzie odpylania, eksperci podjęli następujące kroki:

  • Określili strefy zagrożenia wybuchem – które obszary układu odpylania są potencjalnie narażone na wybuch i jego skutki.
  • Sprawdzili dobór odpowiednich urządzeń: takich jak wentylatory, wkłady filtracyjne, zawory, przewody odpylające i wyrzutnie, które spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dobór zabezpieczeń sprawdziliśmy pod kątem zgodności z odpowiednimi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
  1. Urządzenia i instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem powinny odpowiadać wymaganiom określonym: w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).
  2. PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem — Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka
  3. PN-EN 60079-10-2:2015-06 – Atmosfery wybuchowe — Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni — Pyłowe atmosfery wybuchowe

Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem

Końcowym etapem uzupełnienia sporządzenia dokumentacji było graficzne wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem. Po przeanalizowaniu rysunków naniesiono w odpowiedni sposób grafikę stref. Poniżej przykład, jak wyglądają rysunki systemów, na których wyznaczane strefy zagrożenia wybuchem.

Powyższe, przykładowe, rysunki pokazują, jak poszczególne strefy określa się na schematach instalacji. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem to złożony proces i wymaga od osób podejmujących się tego zadania znajomości odpowiednich norm, standardów technicznych czy rozporządzeń. Należy pamiętać, że podczas klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, a także przy określaniu ich zasięgu, konieczne jest uwzględnienie wszystkich czynników (rozwiązań technicznych i organizacyjnych), które oddziałują na obszar występowania atmosfery wybuchowej.

STREFA 22
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

STREFA 21
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

STREFA 20
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy.

Efekt końcowy

Dzięki sporządzonemu dokumentowi, klient otrzymał wszystkie istotne informacje – od analizy urządzeń, przez wyznaczone i opisane strefy, aż po zalecenia, które powinien zrealizować w celu poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie.

Należy pamiętać, że analiza dokumentacji jest kluczowym elementem opracowywania dokumentów ATEX, w tym takich, jak Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Nasi specjaliści pomogli kolejnemu producentowi w wyborze odpowiednich rozwiązań znacząco poprawiając poziom bezpieczeństwa w jego zakładzie.

Zalety posiadania DZPW

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to dokument prawnie wymagane w miejscach pracy, w których może pojawić się atmosfera wybuchowa. Dokumentacja ta powinna być aktualizowana przy wprowadzaniu istotnych zmian technologicznych lub/ oraz przy zwiększaniu obszaru zakładu.

Niewątpliwą zaletą posiadania niniejszej dokumentacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wybuchowego. Poprawia się je, dzięki wdrożeniu stosownych zaleceń w obszarach podwyższonego ryzyka wybuchem. Dokumentacja podwyższa także bezpieczeństwo pracowników, którzy pracują w zagrożonych obszarach. Wdrażanie zaleceń, mających na celu poprawę bezpieczeństwa, również zapobiega przed dużymi stratami finansowymi. A na nie narażony jest zakład przez wystąpienie wybuchu na jego terenie. Dlatego tak istotne jest zwiększanie świadomości dot. zagrożeń związanych z powstaniem atmosfer wybuchowych. Dotyczy to wszystkich osób zarządzających zakładem i pracowników. Ponadto kluczowe jest wdrażanie środków, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wybuchowego i ograniczających możliwość powstania wybuchu.

Napisz do nas