background

Admin

Instalacje termicznego przekształcania odpadów

Kryzys energetyczny to najgorętszy temat ostatnich miesięcy w Polsce, Europie i na całym świecie. Mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym w polskiej energetyce. Jest on wywołany między innymi sytuacją na rynku surowców energetycznych, ale nie tylko. Dlatego poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w zakresie odzysku energii jest priorytetem. Jedną z gałęzi są plany inwestycyjne w zakresie instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Spalarnie śmieci – dokumentacje, usługi, raporty

Technologia, która przekształca odpady pod wpływem temperatury, jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu ich gospodarowania. Spalarnie przekształcają dziennie setki tysięcy rozmaitych odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Jest to możliwe dzięki odpowiednim systemom, filtrom i komorom.
Warto podkreślić, że systemy te w procesie utylizacji ograniczają możliwą szkodliwość dla środowiska. I to jasno określone jest przez odpowiednie przepisy. Spalanie musi odbywać się zgodnie z zasadami i jest poddawane regularnym kontrolom.

Na szczególną uwagę zasługują te inwestycje, które dodatkowo wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych i realizują założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Instalacje termicznego przekształcania odpadów wykorzystują wytworzone ciepło do na przykład produkcji energii elektrycznej lub podgrzania wody użytkowej.

Spalarnia to zakład, w którym znajdują się odpowiednio nadzorowane komory, systemy odprowadzające wytworzoną energię, oczyszczalnie spalin i inne systemy. Obowiązkowo muszą spełniać restrykcyjne normy jakości, m.in. dotyczące wyposażenia w liczne filtry, które wyłapują i pochłaniają zanieczyszczenia. Proces spalania odpadów odbywa się przy udziale niezwykle wysokiej temperaturze około aż 900°C. Jego pozostałością jest głównie pył.

Zalety:

 • termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii jest sprawdzoną i szeroko stosowaną technologią;
 • odzysk energii na wysokim poziomie (do 85%), przy pracy instalacji w kombinacji z produkcją energii elektrycznej i cieplnej CHP (Combined Heat and Power);
 • możliwość termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych (bez konieczności ich kosztownego przygotowania) jak również energetycznej frakcji odpadów RDF (Refused Derived Fuel);
 • redukcja od 20 do 30 % początkowej masy odpadów;
 • redukcja do około 10% początkowej objętości;
 • odzysk metali;
 • powstający żużel nie jest odpadem niebezpiecznym i po waloryzacji może być użyty jako materiał budowlany.

Specjaliści CORONA Serwis pomogą opracować dokumentację

Inwestor podejmując decyzje o wybudowaniu lub rozbudowaniu istniejącego zakładu o termiczne przekształcanie odpadów w tzw. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) musi liczyć się poprawnym i skutecznym wypełnieniem szeregu dokumentów. Dlatego w tym zakresie do dyspozycji pomocą służą inżynierowie CORONA Serwis.

Jesteśmy w stanie pomóc w zakresie:

 • analizy HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) dla całości ZTPO z uwzględnieniem przedmiotu inwestycji;
 • analizy SIL (ang. Safety Integrity Level) dla całości ZTPO z uwzględnieniem przedmiotu inwestycji;
 • oceny zagrożenia wybuchem wraz z analizą ryzyka wybuchu dla całości ZTPO z uwzględnieniem przedmiotu inwestycji.

Bardzo często wymagania dokumentacyjne opierają się dodatkowo na:

 • opracowaniu scenariusza pożarowego;
 • opracowaniu scenariusza rozwoju zdarzeń podczas pożaru.

Wybrane uwarunkowania prawne w UE dla spalarni w Polsce.

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej nałożyło na nasz kraj w tym zakresie wiele zobowiązań wynikających z przyjętego dorobku prawnego UE. W kwestii gospodarki odpadami do najważniejszych aktów prawnych zaliczamy:

 • Dyrektywę 2008/98/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy,
 • Dyrektywę 99/31/WE w sprawie składowania odpadów,
 • Dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
 • Dyrektywę 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń – IPPC,
 • Dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (zm. 1882/2003/WE, 2004/12/WE, 2005/20/WE),
 • Dyrektywę 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG.

Parlament Europejski wprowadził ramową dyrektywę w sprawie odpadów, która zakłada bardziej precyzyjne zdefiniowanie pojęcia odpadu oraz działań klasyfikowanych jako odzysk. Dyrektywa ta stwarza podstawę do ustalenia, kiedy odpad przestaje być odpadem, a staje się produktem. Z kolei spalanie odpadów traktowane jest jako jedna z form odzysku.

Wprowadzenie dyrektywy określa zasady racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi i ograniczenie składowania odpadów na składowiskach odpadów, zmniejszając w ten sposób emisję gazów cieplarnianych i przyczyniając się do ochrony klimatu.

Opublikowany w: News

Oznaczenia EX – czym są?

Wszystkie urządzenia i systemy ochronne stosowane w strefach zagrożenia wybuchem muszą zostać odpowiednio sklasyfikowane i oznaczone. Dzięki temu z łatwością dowiemy się, w jakich warunkach konkretne urządzenie może pracować.

Oznaczenia ATEX – bezpieczeństwo urządzeń

Wszyscy producenci, których urządzenia przeznaczone są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą zadbać o to, by spełniać normy zgodności ATEX. Oceny tego dokonuje zewnętrzna jednostka notyfikująca. Dlatego, jeżeli urządzenie przejdzie testy i zostanie uznane za bezpieczne dla użytku w jednej lub więcej zdefiniowanych strefach zagrożenia, wtedy może zostać oznaczone symbolem Ex. Dzięki temu każda osoba pracująca z urządzeniem lub w jego pobliżu będzie wiedziała, że jego zgodność z normami ATEX została potwierdzona.

W jaki sposób umieszcza się oznaczenia EX?

Wszystkie urządzenia dopuszczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem muszą posiadać oznaczenie CE w postaci tabliczki znamionowej z umieszczonym numerem certyfikatu i numerem jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za dopuszczenie urządzenia do pracy w atmosferze wybuchowej. Tabliczkę znamionową uzupełnia kod określający cechę przeciwwybuchową urządzenia.

Wyjaśnienie cechy przeciwwybuchowej przedstawiamy na przykładzie silnika elektrycznego przeznaczonego do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

 Znak CЄZgodność z normami UE
Znak Dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, zgodnie ze specyfikacją
Grupa urządzeń (zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU)I – górnicza, II – niegórnicza
Oznaczenie stref zagrożonych wybuchemM1/M2 – 1, 2 lub 3
Oznaczenie substancji łatwopalnychG – gazowa, D – pyłowa
ExEx
Typ zabezpieczeniad lub db – ognioszczelna, eb – wzmocniona ochrona, ec – nieiskrząca
Podgrupa wybuchowościIIA – m.in Propan, IIB m.in. Etylen, IIC m.in. Wodór
Klasa temperaturowaZakres od T1 do T6. Klasa T4 zapewnia nagrzanie urządzenia do max. 135st.C
Poziom ochrony urządzeniaGa – rzadkie awarie, Gb – przewidywalne awarie, Gc – regularne użytkowanie

Znaki i systemy ostrzegawcze oraz ewakuacja – Oznakowanie atmosfer wybuchowych

1) Przy wejściach do przestrzeni, w których występują atmosfery wybuchowe, powinno być umieszczone odpowiednie oznakowanie. W tym przypadku w kształcie trójkąta z czarnym obramowaniem. Następnie wewnątrz obramowania powinny zostać umieszczone czarne litery „Ex” na żółtym tle, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).
Znak umieszczony przy wejściu.

2)    Miejsca niebezpieczne sklasyfikowane wg stref, na podstawie częstotliwości pojawienia się i czasu trwania atmosfer wybuchowych oznacza się na prostokątnej, żółtej tablicy z napisem: „Strefa zagrożona wybuchem” z podaniem jej kategorii, np. 20.
Znaki podstawowe umieszczone przy strefie.

lub

Ewakuacja

W sytuacji zagrożenia, ewakuacja osób znajdujących się w obrębie strefy zagrożonej wybuchem, odbywa się zgodnie z zasadami ewakuacji przedstawionymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dlatego każdy pracownik powinien bezwzględnie zapoznać się z tymi zasadami przed przystąpieniem do pracy.

Opublikowany w: News

Zdarzenia z udziałem pyłów

Zdarzenia zarejestrowane w 2021 roku

Procesy technologiczne odbywające się na zakładach produkcyjnych bardzo często generują powstawanie pyłów. Dzieje się tak np. w efekcie szlifowania, mielenia, przesiewania itp. Unoszące się w powietrzu lub osadzające się na maszynach pyły znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia wybuchowego. I choć świadomość z tego zakresu jest coraz większa, to statystyki twardo pokazują, że w wyniku incydentów związanych z udziałem palnych/wybuchowych pyłów rocznie nadal giną dziesiątki ludzi.

Zdarzenia z udziałem pyłów na świecie w 2021

W 2021 roku wybuch i następujący po nim pożar pyłu w kopalni w Gramoteino (Грамотеино) (Rosja) wpłynął na dane bardziej niż jakikolwiek inny tego typu incydent. Tylko to jedno zdarzenie odpowiada za ponad 49% przypadków odniesionych obrażeń (106 osób) i aż 73% przypadków ofiar śmiertelnych (51 osób) w tym roku. Dlatego dla zachowania przejrzystości pozostałych danych ten incydent został usunięty z powyższego wykresu.

Spośród pozostałych przypadków obrażeń aż 83% zostało spowodowanych eksplozjami, a 17% pożarami. W przypadku ofiar śmiertelnych, wszystkie oprócz jednej były spowodowane eksplozjami pyłu. Wśród najpoważniejszych incydentów 2021 roku należy wymienić:

 • Jedna osoba zabita w eksplozji pyłu drzewnego (Kłajpeda, Litwa).
 • Trzy osoby zabite w eksplozji w tartaku (Beauceville, Quebec).
 • Sześć osób zginęło w wybuchu w kopalni węgla (Saran, Kazachstan).
 • Pożar w fabryce – trzy osoby ranne, 1 mln dolarów szkód (Memphis, TN).

Materiały związane z incydentami

Z danych dotyczących zdarzeń w ujęciu globalnym wynika, że produkcja spożywcza i produkcja drewna stanowiły prawie 75% zarejestrowanych przypadków pożarów i eksplozji, ale w efekcie tych zdarzeń zarejestrowano „tylko” 23% rannych i 12% ofiar śmiertelnych. Z kolei węgiel był najbardziej śmiercionośnym materiałem, odpowiadającym za ponad 53% przypadków obrażeń i 87% przypadków ofiar śmiertelnych. Jest to w dużej mierze spowodowane m.in. katastrofalnym wybuchem w kopalni, a następnie pożaru wentylacji w Rosji.

PożaryWybuchyRanniOfiary
Drewno3514326
Organiczne9116182
Metal103161
Węgiel9411560
Papier5000
Plastik0210
Karbon1100
Tekstylia0190
Inne7770
Nieznane55170
Łącznie1635321569
Zestawienie pożarów, eksplozji, rannych i ofiar śmiertelnych dla poszczególnych materiałów

Dwanaście osób poszkodowanych i jedna ofiara śmiertelna to efekt eksplozji/pożaru pyłu metalowego i dwóch oddzielnych eksplozji pyłu aluminiowego. Cztery osoby poszkodowane zostały w wyniku wybuchu w zakładzie produkującym proszek cynkowy. Z kolei dziewięć osób poszkodowanych zostało w wyniku eksplozji tekstyliów w zakładzie produkującym opakowania. W pozycji „Inne” dwie osoby odniosły obrażenia w związku z wybuchem pyłu gumowego. Cztery osoby zostały również ranne w wyniku wybuchu nieokreślonego pyłu chemicznego w zakładzie farmaceutycznym.

Branże związane z incydentami

Jak wynika z danych historycznych, branże takie jak przetwórstwo drewna, produkcja z drewna, działalność rolnicza oraz produkcja żywności stanowiły dużą część wszystkich zdarzeń związanych z pożarami i wybuchami pyłów. Od 2017 roku drewno i produkty drzewne stanowiły od 19% do 28% incydentów, podczas gdy działalność rolnicza i produkcja żywności stanowiły od 33% do 50%.

Jak wynika ze szczegółowego podziału zdarzeń, dla branż do kategorii „inne” zaliczono m.in. celulozowo-papiernicze, etanolowe, szkoły średnie i obiekty edukacyjne.

Branże nie wyodrębnione w szczegółowym podziale obejmują wyroby gumowe, wyroby trawnikowe, wyroby grafitowe, produkty węglowe, opakowania spożywcze, farmaceutyczne, mieszkaniowe, tworzywa sztuczne i utylizację odpadów.

Górnictwo stanowiło aż 50% przypadków odniesienia obrażeń i 83% przypadków ofiar śmiertelnych w tym roku, a do podniesienia tych statystyk znacznie przyczynił się wybuch w rosyjskiej kopalni. Wypadki śmiertelne odnotowano w przemyśle drzewnym i przy produkcji z drewna, obróbce metali, rolnictwie, przetwórstwie żywności, wytwarzaniu energii i górnictwie.

Urządzenia oraz przyczyny incydentów

W 2021 r. silosy magazynowe wykazały najwyższy odsetek udziału w incydentach związanych z pyłem palnym – zgłoszono 34 pożary i 12 eksplozji. Jest to wyższy odsetek niż w raportach z lat 2017 i 2018, w których stwierdzono, że systemy zbierania pyłu miały najwyższy odsetek występujących incydentów. W 2021 roku tylko 13% pożarów i wybuchów miało miejsce w systemach odpylania.

Spośród zdarzeń z udziałem określonego urządzenia, suszarki miały największy udział w wypadkach w 2021 r. Cztery wypadki spowodowane eksplozją suszarek do produktów farmaceutycznych, trzy w wyniku awarii suszarek do ryżu, dwie w wyniku eksplozji suszarek do ziarna i jedna w związku z wybuchem suszarki do miazgi drzewnej.

Z powodu wybuchu dziewięciu silosów magazynowych oraz pojemników, rannych zostało kolejnych sześć osób a jedna osoba zginęła.

PożaryWybuchyRanniOfiary
Odpylacze25461
Silosy magazynowe341281
Inne składowanie14420
Suszarnie313100
Przenośniki kubełkowe13360
Inne247112
Brak danych222017265
Łącznie16353215163
Podział między pożarami, eksplozjami, obrażeniami i ofiarami śmiertelnymi dla różnych części sprzętu

Spośród incydentów, związanych z urządzeniami „inne” odpowiadały za 17% wszystkich zdarzeń, 26% przypadków odniesienia obrażeń i 33% przypadków ofiar śmiertelnych. Zdarzenia te obejmują eksplozję suszarni gazowej, która spowodowała obrażenia u sześciu osób oraz eksplozję kotła w zakładzie produkującym trociny, która spowodowała obrażenia u dwóch osób i zabiła jedną osobę.

Wszystkie dane pochodzą z raportu – „COMBUSTIBLE DUST INCIDENT REPORT 2021” dostępnego tutaj: 2021 Combustible Dust Incident Report Summary – Dust Safety Science

Opublikowany w: News

Od DZPW po realizację zaleceń – duży zakład zabezpieczony

Opracowanie DZPW, wykonanie badań wybuchowości pyłów, odtworzenie dokumentacji urządzeń i stworzenie koncepcji podniesienia parametru ich wytrzymałości konstrukcyjnej, montaż systemu ochronnego oraz szkolenie pracowników zespołu technicznego zakładu. W tym bardzo obszernym zakresie współpracę z CORONA Serwis podjął jeden z czołowych producentów baterii i akumulatorów w Polsce. Dzięki temu zakład, w którym przeprowadzono prace, w ciągu kilku tygodni, znacznie podniósł poziom bezpieczeństwa wybuchowego.

Czytaj dalej „Od DZPW po realizację zaleceń – duży zakład zabezpieczony”

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) pełni niezwykle istotną rolę w ochronie przeciwwybuchowej zakładów przemysłowych. To najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego możliwe jest wystąpienie niekontrolowanego wybuchu, spowodowanego zapłonem atmosfery wybuchowej, czyli mieszaniny powietrza z substancjami palnymi w postaci gazów, oparów, mgieł i pyłów.

Czytaj dalej „Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem”

Analiza HAZOP przykład, metoda

Analiza HAZOP – wszystko o czym musisz wiedzieć

HAZOP to bardzo popularna metoda analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych w procesach przemysłowych. Dzięki niej możliwe jest ustalenie wszelkich możliwych nieprawidłowości i wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Kto bierze udział w przeprowadzaniu analizy i w jaki sposób się to wykonuje? Wyjaśniamy w kilku krokach.

Metoda HAZOP jest ustrukturyzowaną i systematyczną techniką badania określonego systemu / instalacji w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń, identyfikowania przyczyn zakłóceń działania i powstawania odchyleń.

Czytaj dalej „Analiza HAZOP przykład, metoda”
Opublikowany w: News