Strefa zagrożenia wybuchem 2

Strefa zagrożenia wybuchem 2 (ang. Ex Zone 2) jest oznaczeniem obszaru, w którym atmosfera wybuchowa, składająca się z mieszaniny substancji palnych: gazów, par lub mgieł z powietrzem, podczas normalnego działania nie tworzy się, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

W strefie zagrożenia wybuchem 2, występują okresowe lub sporadyczne stężenia substancji palnych, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową, a w przypadku kontaktu z odpowiednim źródłem zapłonu mogą powodować wybuch. Jednak ryzyko wybuchu jest mniejsze niż strefie 0 i 1 i występuje tylko w określonych sytuacjach.

W obszarze strefy zagrożenia wybuchem 2 zastosowanie specjalistycznego sprzętu i urządzeń o odpowiednich certyfikatach bezpieczeństwa jest nadal ważne, chociaż wymagania są nieco mniejsze niż w strefach o wyższym stopniu zagrożenia wybuchem. Istotne jest również przestrzeganie standardowych procedur bezpieczeństwa, takich jak unikanie źródeł zapłonu, odpowiednia wentylacja, regularne przeglądy i konserwacja urządzeń.

Pracownicy zatrudnieni w strefie zagrożenia wybuchem 2 muszą być świadomi zagrożeń związanych z substancjami palnymi oraz przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku awarii lub nieprawidłowych warunków. Muszą również być w stanie rozpoznać niebezpieczne sytuacje i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, przestrzeganie procedur oraz świadomość zagrożeń są kluczowe w strefie zagrożenia wybuchem 2, aby zapewnić minimalizację ryzyka wybuchu oraz bezpieczeństwo osób i mienia w tym obszarze.