Strefa zagrożenia wybuchem 22

Strefa zagrożenia wybuchem 22 (ang. Ex Zone 22) jest oznaczeniem obszaru, w którym istnieje potencjalne ryzyko wybuchu związane z obecnością pyłów palnych w postaci osiadającej lub osadzonej na powierzchniach. Strefa zagrożenia wybuchem 22 dotyczy środowisk, w których nie tworzy się atmosfera wybuchowa podczas normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki czas. Pył palny występuje sporadycznie lub w niewielkich ilościach na stałych powierzchniach, takich jak podłogi, meble, maszyny, itp. Chociaż pył palny może nie być stale obecny w atmosferze, to w przypadku powstania obłoku pyłu oraz kontaktu ze źródłem zapłonu istnieje ryzyko wybuchu.

W strefie zagrożenia wybuchem 22, istotne jest utrzymanie czystości i regularne czyszczenie powierzchni, aby ograniczyć obecność pyłu palnego. Ponadto, konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń i systemów, które minimalizują ryzyko powstania iskier lub źródeł zapłonu. Pracownicy w tej strefie powinny być odpowiednio przeszkoleni i świadomi zagrożeń związanych z pyłami palnymi oraz wiedzieć jak postępować w celu minimalizacji ryzyka wybuchu.

Wprowadzenie środków bezpieczeństwa i przestrzeganie odpowiednich procedur w strefie zagrożenia wybuchem 22 mają na celu zapobieganie wybuchom oraz ochronę życia i zdrowia pracowników i mienia.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia