background

Oznaczenia EX – czym są?

Oznaczenia EX służą do sklasyfikowania urządzeń i systemów ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem. Dzięki temu wiadomo, w jakich warunkach konkretne urządzenia mogą pracować.

Wszystkie urządzenia i systemy ochronne stosowane w strefach zagrożenia wybuchem muszą zostać odpowiednio sklasyfikowane i oznaczone. Dzięki temu z łatwością dowiemy się, w jakich warunkach konkretne urządzenie może pracować.

Oznaczenia ATEX – bezpieczeństwo urządzeń

Wszyscy producenci, których urządzenia przeznaczone są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą zadbać o to, by spełniać normy zgodności ATEX. Oceny tego dokonuje zewnętrzna jednostka notyfikująca. Dlatego, jeżeli urządzenie przejdzie testy i zostanie uznane za bezpieczne dla użytku w jednej lub więcej zdefiniowanych strefach zagrożenia, wtedy może zostać oznaczone symbolem Ex. Dzięki temu każda osoba pracująca z urządzeniem lub w jego pobliżu będzie wiedziała, że jego zgodność z normami ATEX została potwierdzona.

W jaki sposób umieszcza się oznaczenia EX?

Wszystkie urządzenia dopuszczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem muszą posiadać oznaczenie CE w postaci tabliczki znamionowej z umieszczonym numerem certyfikatu i numerem jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za dopuszczenie urządzenia do pracy w atmosferze wybuchowej. Tabliczkę znamionową uzupełnia kod określający cechę przeciwwybuchową urządzenia.

Wyjaśnienie cechy przeciwwybuchowej przedstawiamy na przykładzie silnika elektrycznego przeznaczonego do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

oznaczenia ex
 Znak CЄZgodność z normami UE
Znak Dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, zgodnie ze specyfikacją
Grupa urządzeń (zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU)I – górnicza, II – niegórnicza
Oznaczenie stref zagrożonych wybuchemM1/M2 – 1, 2 lub 3
Oznaczenie substancji łatwopalnychG – gazowa, D – pyłowa
ExEx
Typ zabezpieczeniad lub db – ognioszczelna, eb – wzmocniona ochrona, ec – nieiskrząca
Podgrupa wybuchowościIIA – m.in Propan, IIB m.in. Etylen, IIC m.in. Wodór
Klasa temperaturowaZakres od T1 do T6. Klasa T4 zapewnia nagrzanie urządzenia do max. 135st.C
Poziom ochrony urządzeniaGa – rzadkie awarie, Gb – przewidywalne awarie, Gc – regularne użytkowanie

Znaki i systemy ostrzegawcze oraz ewakuacja – Oznakowanie atmosfer wybuchowych

1) Przy wejściach do przestrzeni, w których występują atmosfery wybuchowe, powinno być umieszczone odpowiednie oznakowanie. W tym przypadku w kształcie trójkąta z czarnym obramowaniem. Następnie wewnątrz obramowania powinny zostać umieszczone czarne litery „Ex” na żółtym tle, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).
Znak umieszczony przy wejściu.

2)    Miejsca niebezpieczne sklasyfikowane wg stref, na podstawie częstotliwości pojawienia się i czasu trwania atmosfer wybuchowych oznacza się na prostokątnej, żółtej tablicy z napisem: „Strefa zagrożona wybuchem” z podaniem jej kategorii, np. 20.
Znaki podstawowe umieszczone przy strefie.

lub

Ewakuacja

W sytuacji zagrożenia, ewakuacja osób znajdujących się w obrębie strefy zagrożonej wybuchem, odbywa się zgodnie z zasadami ewakuacji przedstawionymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dlatego każdy pracownik powinien bezwzględnie zapoznać się z tymi zasadami przed przystąpieniem do pracy.

Opublikowany w: News
Napisz do nas