background

Instalacje termicznego przekształcania odpadów

Spalarnia to zakład, w którym znajdują się odpowiednio nadzorowane komory, systemy odprowadzające wytworzoną energię, oczyszczalnie spalin i inne systemy.

Kryzys energetyczny to najgorętszy temat ostatnich miesięcy w Polsce, Europie i na całym świecie. Mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym w polskiej energetyce. Jest on wywołany między innymi sytuacją na rynku surowców energetycznych, ale nie tylko. Dlatego poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w zakresie odzysku energii jest priorytetem. Jedną z gałęzi są plany inwestycyjne w zakresie instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Spalarnie śmieci – dokumentacje, usługi, raporty

Technologia, która przekształca odpady pod wpływem temperatury, jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu ich gospodarowania. Spalarnie przekształcają dziennie setki tysięcy rozmaitych odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Jest to możliwe dzięki odpowiednim systemom, filtrom i komorom.
Warto podkreślić, że systemy te w procesie utylizacji ograniczają możliwą szkodliwość dla środowiska. I to jasno określone jest przez odpowiednie przepisy. Spalanie musi odbywać się zgodnie z zasadami i jest poddawane regularnym kontrolom.

Na szczególną uwagę zasługują te inwestycje, które dodatkowo wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych i realizują założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Instalacje termicznego przekształcania odpadów wykorzystują wytworzone ciepło do na przykład produkcji energii elektrycznej lub podgrzania wody użytkowej.

Spalarnia to zakład, w którym znajdują się odpowiednio nadzorowane komory, systemy odprowadzające wytworzoną energię, oczyszczalnie spalin i inne systemy. Obowiązkowo muszą spełniać restrykcyjne normy jakości, m.in. dotyczące wyposażenia w liczne filtry, które wyłapują i pochłaniają zanieczyszczenia. Proces spalania odpadów odbywa się przy udziale niezwykle wysokiej temperaturze około aż 900°C. Jego pozostałością jest głównie pył.

Zalety:

 • termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii jest sprawdzoną i szeroko stosowaną technologią;
 • odzysk energii na wysokim poziomie (do 85%), przy pracy instalacji w kombinacji z produkcją energii elektrycznej i cieplnej CHP (Combined Heat and Power);
 • możliwość termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych (bez konieczności ich kosztownego przygotowania) jak również energetycznej frakcji odpadów RDF (Refused Derived Fuel);
 • redukcja od 20 do 30 % początkowej masy odpadów;
 • redukcja do około 10% początkowej objętości;
 • odzysk metali;
 • powstający żużel nie jest odpadem niebezpiecznym i po waloryzacji może być użyty jako materiał budowlany.

Specjaliści CORONA Serwis pomogą opracować dokumentację

Inwestor podejmując decyzje o wybudowaniu lub rozbudowaniu istniejącego zakładu o termiczne przekształcanie odpadów w tzw. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) musi liczyć się poprawnym i skutecznym wypełnieniem szeregu dokumentów. Dlatego w tym zakresie do dyspozycji pomocą służą inżynierowie CORONA Serwis.

Jesteśmy w stanie pomóc w zakresie:

 • analizy HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) dla całości ZTPO z uwzględnieniem przedmiotu inwestycji;
 • analizy SIL (ang. Safety Integrity Level) dla całości ZTPO z uwzględnieniem przedmiotu inwestycji;
 • oceny zagrożenia wybuchem wraz z analizą ryzyka wybuchu dla całości ZTPO z uwzględnieniem przedmiotu inwestycji.

Bardzo często wymagania dokumentacyjne opierają się dodatkowo na:

 • opracowaniu scenariusza pożarowego;
 • opracowaniu scenariusza rozwoju zdarzeń podczas pożaru.

Wybrane uwarunkowania prawne w UE dla spalarni w Polsce.

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej nałożyło na nasz kraj w tym zakresie wiele zobowiązań wynikających z przyjętego dorobku prawnego UE. W kwestii gospodarki odpadami do najważniejszych aktów prawnych zaliczamy:

 • Dyrektywę 2008/98/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy,
 • Dyrektywę 99/31/WE w sprawie składowania odpadów,
 • Dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
 • Dyrektywę 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń – IPPC,
 • Dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (zm. 1882/2003/WE, 2004/12/WE, 2005/20/WE),
 • Dyrektywę 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG.

Parlament Europejski wprowadził ramową dyrektywę w sprawie odpadów, która zakłada bardziej precyzyjne zdefiniowanie pojęcia odpadu oraz działań klasyfikowanych jako odzysk. Dyrektywa ta stwarza podstawę do ustalenia, kiedy odpad przestaje być odpadem, a staje się produktem. Z kolei spalanie odpadów traktowane jest jako jedna z form odzysku.

Wprowadzenie dyrektywy określa zasady racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi i ograniczenie składowania odpadów na składowiskach odpadów, zmniejszając w ten sposób emisję gazów cieplarnianych i przyczyniając się do ochrony klimatu.

Opublikowany w: News
Napisz do nas