background

Szkolenia ATEX

Przeprowadzamy szkolenia ATEX, które przede wszystkim obejmują zagadnienia bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w szerokim aspekcie, w zależności od grupy dedykowanej. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Tematyka szkoleń?

Tego typu szkolenia przede wszystkim obejmują zagadnienia bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w szerokim aspekcie, w zależności od grupy dedykowanej. Głównie omawiane są zagadnienia, które wynikają bezpośrednio z dyrektyw ATEX oraz podstaw prawnych z zakresu bezpieczeństwa procesowego. Uczestnicy mogą dowiedzieć się m.in. jak w zintegrowany sposób zapewnić bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zakładzie, jak dobrać urządzenia przeciwwybuchowe, a następnie w jaki sposób poprawnie je eksploatować, konserwować i remontować. Ważnym aspektem jest również kwestia zachowania się podczas już zaistniałej eksplozji, a także minimalizowanie jej skutków.

W zależności od zapotrzebowania oferujemy następujące szkolenia:

 • Metoda PHA – Wstępna Analiza Zagrożeń
  • Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis – Wstępna Analiza Zagrożeń).
  • Metoda matrycowa – pozwala na ustalenie zagrożeń, które już są znane, a w wyniku analizy działania obiektu (stanowiska) i jego otoczenia możliwe jest wykrycie nowych zagrożeń.
  • Metoda stosowana jest również w biurach projektowych do analizy projektowanych stanowisk i procesów w celu ograniczenia ryzyka mogącego się na nich ujawnić w czasie ich późniejszego, normalnego funkcjonowania.
 • HAZOP – Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych to systematyczna analiza dla specyficznych zagrożeń procesowych, wykonywana w celu identyfikacji prawdopodobnych sytuacji niebezpiecznych. Analiza i ocena zagrożeń to narzędzie wykorzystywane w celu redukcji poziomu zagrożenia w instalacji i procesie. Głównym założeniem wykorzystywanym w analizie HAZOP jest analiza procesu krok po kroku i badanie odchyleń. Dla każdego przypadku badane są przyczyny odchylenia, jego skutki oraz istniejące zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do niekorzystnych konsekwencji lub ich ograniczenia. Metoda polega na podzieleniu rozpatrywanego procesu na osobne elementy .Ustala się sposób prawidłowego funkcjonowania każdego elementu i jego parametrów. Odchylenia w funkcjonowaniu każdego elementu ocenia się przez dobór słowa kluczowego dodając do niego odpowiedni parametr. Analiza skutków i przyczyn błędów FMEA.
 • Metoda FMEA (ang. Failure Modes & Effects Analysis) – Metoda wykorzystywana do analizowania ryzyka obiektów technicznych. W metodzie dokonuje się podziału obiektu technicznego na zespoły lub elementy funkcjonalne, ujmując obiekt w postaci schematu blokowego. Następne działania to analiza poszczególnych zespołów lub elementów, ujmująca:
  • sposób w jaki element lub zespół może się uszkodzić,
  • rodzaj jego uszkodzeń,
  • przyczyny tych uszkodzeń,
  • bezpośrednie skutki uszkodzeń,
  • pośrednie skutki uszkodzeń,
  • ryzyko związane z uszkodzeniami i ich skutkami.

Inne metody:

 • Metoda drzewa błędów
  • Metoda drzewa zdarzeń
  • Analiza z wykorzystaniem list kontrolnych(Checklist Analysis)
  • Analiza metodą „co jeśli” (What-if Analysis – WI)
 • Analiza SIL

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to jeden z czterech dyskretnych poziomów służący do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa przyrządowych funkcji bezpieczeństwa, które są realizowane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 4 jest poziomem najwyższym, a poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 1 jest poziomem najniższym. Analizę SIL przeprowadza się według norm serii PN-EN 61511 oraz PN-EN 62061.

Dla kogo szkolenia ATEX?

Ze szkoleń mogą korzystać przede wszystkim osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Z tej możliwości powinien korzystać zwłaszcza personel wyspecjalizowany – projektanci systemów, producenci i dostawcy urządzeń, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy, dozór techniczny. Szkolenia dedykowane są także użytkownikom urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Napisz do nas