Strefa zagrożenia wybuchem

Wyznaczana jest na obszarze istniejących lub projektowanych obiektów oraz terenach im przyległych – tam gdzie prowadzone są wszelkie działania mogące wytworzyć atmosferę wybuchową.

Strefy zagrożenia wybuchem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązek wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o procesie technologicznym, w ramach przeprowadzanej oceny zagrożenia wybuchem. Natomiast, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki obowiązek dzielenia przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy spoczywa na pracodawcy, w ramach przeprowadzanej oceny ryzyka wybuchu.

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest procesem złożonym i wymaga od osób podejmujących się tego zadania znajomości odpowiednich norm, standardów technicznych czy rozporządzeń, pomiędzy którymi często występują pewne zależności, ale i rozbieżności. W przypadkach, gdzie zastosowanie mają jednocześnie różne wytyczne ważne jest, aby zachować odpowiednią hierarchię w ich stosowaniu i konsekwentnie trzymać się wybranej drogi.

Zasadniczo, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej, przedstawia się następująco:

 • strefa 0 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy

 • strefa 1 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania

 • strefa 2 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres

 • strefa 20 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy

 • strefa 21 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania

 • strefa 22 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres

Należy pamiętać, że podczas klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, a także przy określaniu ich zasięgu, konieczne jest uwzględnienie wszystkich czynników (rozwiązań technicznych i organizacyjnych), które oddziałują na obszar występowania atmosfery wybuchowej. Przykładowo, do czynników zmniejszających częstotliwość i/lub zasięg występowania atmosfery wybuchowej można zaliczyć:

 • stosowanie układów lokalnego odpylania
 • przeprowadzenie czynności porządkowych
 • zapewnienie odpowiedniej wentylacji wyciągowej
 • przeprowadzanie kontroli szczelności
 • stosowanie stacjonarnych systemów detekcji
 • inertyzacja/zobojętnianie atmosfery wybuchowej, itp

powrót Dowiedz się więcej