background

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, w którym zawiera się zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Co znajdziemy w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem  przede wszystkim musi być opatrzony w szereg opisów – organizacyjnych oraz technicznych – środków ochrony przed wybuchem. Zawierać musi również wykaz wszystkich przestrzeni, które są zagrożone wybuchem. Dołączyć należy do niego także oświadczenie pracodawcy czy listę terminów dokonywania przeglądów środków ochrony. Ważne jest także określenie procedury jaka jest stosowana dla zabezpieczenia stanowiska pracy i bezpiecznego użytkowania go w przypadku wystąpienia zagrożenia. DZPW powinien być opracowany na podstawie wyników oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Jak przygotowujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

 • Analizujemy obiekty, instalacje, procesy, miejsca pracy, w których może powstać atmosfera wybuchowa
 • Analizujemy stosowane substancje palne, ich właściwości fizyczne i chemiczne (laboratoryjnie określamy ich właściwości wybuchowe)
 • Wskazujemy przestrzenie zagrożonych wybuchem
 • Opisujemy metodykę i wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu
 • Doradzamy technicznie w zakresie organizacyjnych środków ochronnych i zastosowanych rozwiązań sprzętowych
 • Ujmujemy zasady koordynacji stosowania środków ochronnych, celów koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania
 • Określamy terminy dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych

Specjaliści z CORONA Serwis oferują!

Opracujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w ministerialnym rozporządzeniu. Podczas przygotowywania dokumentu uwzględnimy także zalecenia krajowych, jak i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX. Dzięki współpracy z FIKE Corporation posiadamy też merytoryczną wiedzę i znajomość zaleceń amerykańskiego NFPA. Na szeroką skalę konsultujemy się z ubezpieczycielami, w tym także FM Global oraz specjalistami z jednostek notyfikowanych GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara oraz Chilworth. Nasze doradztwo techniczne prowadzone jest zgodnie z regułami DataSheetów FM Global. Ocena ryzyka oraz dostosowanie zakładu prowadzone są zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – podstawa prawna

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem to obowiązek pracodawcy, który nakłada na niego Dyrektywa ATEX oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Ocena zagrożenia wybuchem ułatwia późniejszą analizę i ocenę ryzyka wybuchu. Zgodnie z przepisami inwestor, projektant lub pracodawca są zobligowani do posiadania takiej oceny. To także bardzo istotne przy składaniu dokumentów na budowę.

Jak przeprowadza się ocenę zagrożenia wybuchem?

 1. Określenie zagrożenia – które materiały lub urządzenia stwarzają realne zagrożenie.
 2. Wyznaczenie w pomieszczeniach i na zewnątrz odpowiednich stref zagrożenia.
 3. Klasyfikacja pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
 4. Wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon mieszanin wybuchowych.
 5. Przygotowanie dokumentacji obrazującej lokalizację, rodzaj i zasięg wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem.
 6. Przedstawienie wytycznych, na potrzeby doboru odpowiednich urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych do stref zagrożenia wybuchem.
 7. Opracowanie zaleceń technicznych, w zakresie ochrony obiektów i instalacji przed skutkami wybuchu.

Cały proces powinien odbywać się przy współpracy z odpowiednimi służbami działającymi na danym terenie.

Podstawa prawna

Zgodnie z § 37. ust. 1. rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] na terenach i w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem. Ocena ta zakresem swoim powinna obejmować wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

Ocena zagrożenia wybuchem stanowi lub może stanowić bazę (1 krok) do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Jest ona szczególnie ważna przy składaniu dokumentów do pozwolenia na budowę.

Nasza oferta

Ocena zagrożenia wybuchem przeprowadzana jest zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zakres naszych prac obejmuje szereg działań:

 • Charakteryzujemy zagrożenia – określamy materiały mogące wytworzyć atmosferę wybuchową, stwarzając zagrożenie wybuchem
 • Klasyfikujemy strefy zagrożenia wybuchem – wyznaczamy w pomieszczeniach i na zewnątrz odpowiednie strefy zagrożenia
 • Przeprowadzamy kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem
 • Identyfikujemy czynniki, jakie mogą spowodować zapłon substancji wybuchowych
 • Dobieramy urządzenia elektryczne i nieelektryczne do stref zagrożenia wybuchem
 • Opracowujemy zalecenia wynikające z obowiązujących przepisów
 • Opracowujemy dokumentację, również graficzną, pokazującą rodzaj i zasięg stref, a także ich lokalizację
 • Szczegółowo konsultujemy się z lokalnymi służbami

Obowiązek prawny

Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).

Napisz do nas