Badanie pyłów

Zapoznanie się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów pozwala na ocenę zagrożenia związanego z wybuchem oraz określenie odpowiednich środków zapobiegania tego typu zdarzeniom.

Przygotowanie do badań

Najbardziej reprezentatywną próbą pyłu do badań jest materiał pobrany z instalacji bądź pył osiadły w ilości od 2 – 4 kg. Zanim rozpocznie się badanie, należy odpowiednio przygotować próbę. W pierwszej kolejności oznaczyć zawartość wilgoci oraz ewentualnie odpowiednio rozdrobnić badany materiał. Jeżeli zawartość wilgoci w pyle wynosi mniej niż 10%, wtedy można przystąpić do badań.

Oznaczenia parametrów wybuchowych pyłów

W zakresie oznaczeń parametrów wybuchowych pyłu można badać m.in.:

  • Maksymalne ciśnienie wybuchu oraz wskaźnik wybuchowości pyłu Kst,max.
  • Dolną granicę wybuchowości pyłu DGW.
  • Temperaturę zapłonu obłoku pyłu TCL.
  • Temperaturę zapłonu warstwy pyłu T5mm.
  • Minimalną energię zapłonu obłoku pyłu MIE (z indunktancją lub bez indunktancji) – oznaczenie MIE obiema metodami.
  • Temperaturę samozapalenia nagromadzeń pyłu TSI.
  • Graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST.
  • Oznaczenie klasy palności pyłu.
  • Test wybuchowości, inicjał – główki o energii 2kJ, inicjał – główki o energii 5kJ.
  • Oznaczenie rezystywności pyłu w warstwach.
Zachęcamy również do zapoznania się z metodami badań wybuchowości pyłów przeprowadzanymi przez nasz zespół oraz do przeczytania o naszej realizacji dla klienta - badanie wybuchowości pyłów na przykładzie pyłu węglowego

powrót Zapytaj o badanie pyłów